Sistemului calității în construcții reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilități, regu­lamente, proceduri și mijloace, care concură la realizarea calității construcțiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare și post-uti­lizare a acestora.

Echipa managerială a societății comerciale BALCAN CONSTRUCT SRL, se preocupă în permanență să introducă şi să promoveze o politică direcționată către calitate, ocrotirea sănătății în muncă a personalului și protecției mediului înconjurător, astfel încât prin îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat, să demonstreze conformitatea cu cerințele standardelor: ISO 9001:2008; ISO 14001: 2005, OHSAS 18001:2008, astfel încât ne propunem să:

 • Să satisfacem atât cerințele clienților cât și cerințele legale și de reglementare. În acest sens principalele noastre direcții de acțiune sunt:

  • Ținerea sub control a satisfacției clienților, evaluarea furnizorilor, realizarea unei cifre de afaceri cel puțin egală cu cea din anii anteriori;
  • Implementarea și certificarea SMI, în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001: 2008, ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2008;
  • Continuarea activității de instruire a personalului conform cu instrucțiunile specifice locului de muncă, în mod permanent.
 • Să ne desfășuram activitatea în deplină conformitate cu legislația în vigoare și cu alte cerințe aplicabile aspectelor de mediu generate de activitățile și serviciile noastre și a riscurilor în domeniul sănătății și securității muncii, pe întreg domeniul de activitate derulat. În acest scop ne orientăm activitatea în următoarele direcții de acțiune:

  • Să funcționăm în conformitate cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile pentru aspectele noastre, de mediu – emisii de poluanți în aer, deșeuri solide sau lichide generate ca urmare a derulării activităților noastre;
  • Să adoptăm toate măsurile de control necesare pentru a nu exista accidente de muncă și pentru a preveni îmbolnăvirile profesionale – atât pentru proprii angajați cât și pentru celelalte categorii de persoane care pot intra în contact cu activitatea noastră, prin reducerea continuă a nivelului de risc;
  • Să sensibilizăm propriul personal dar și pe cei care lucrează în numele societății, realizând o mai bună comunicare în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor și programelor de management de mediu si sănătate și securitate în muncă.
 • Să ne îmbunătățim continuu performanțele în domeniul calității, mediului și al siguranței muncii, în special prin adoptarea măsurilor de prevenire a poluării, a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Din cadrul echipei manageriale, RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUŢIA (R.T.E.) – responsabil, în condițiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor de construcții, se asigură de respectarea cerințelor de personal calificat şi de echipamente specifice, oferind garanția respectării exigențelor de calitate prin transpunerea în practică a următoarelor obligații ce îi revin:

 1. Admite execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuție verificate de specialiștii Verificatori de Proiecte atestați;
 2. Verifică și să avizează fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor;
 3. Întocmește și ține la zi un Registru de evidență a lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspunde;
 4. Pune la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării sarcinilor asumate;
 5. Întrerupe execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

Un alt factor important, RESPONSABILUL CU CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE ÎN CONSTRUCŢII (C.Q.) asigură coordonarea și implementarea activităților de elaborare a documentelor sistemului de asigurare a calității, îndeplinind cumulativ următoarele responsabilități:

 1. Respectă legislația și reglementările tehnice specifice activității domeniului pentru care a fost autorizat;
 2. Implementează și menține Sistemul de Asigurare a Calității în domeniul de autorizare;
 3. Exercită în numele conducerii S.C BALCAN CONSTRUCT SRL un control sistematic și exigent asupra calității lucrărilor de construcții;
 4. Informează operativ conducerea societății privind deficiențele de ordin calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri;
 5. Exercită controlul calității lucrărilor pe faze de execuție stabilite prin reglementările tehnice și „Planul Calității” adoptat prin Sistemul propriu de Conducere și Asigurare a Calității;
 6. Participă la verificarea calității lucrărilor la principalele faze de execuție stabilite prin normele, reglementările și normativele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calității;
 7. Informează echipa managerială asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesității întreprinderii de acțiuni preventive sau corective;
 8. Verifică respectarea utilizării în execuție numai a produselor de construcții cu certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrementate tehnic;
 9. Răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităților;
 10. Verifică calitatea remedierilor executate.